Instrument-naradie.sk

Obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti PAH s.r.o. so sídlom Textilná 4, 040 01 Košice-mestská časť Nad jazerom, Slovenská republika, IČO: 36 602 124, DIČ: 2022114402, IČ DPH: SK2022114402 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. : 17567/V, adresa prevádzky: Instrument, Textilná 4, 040 12 Košice (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.instrument-naradie.sk (ďalej len „instrument-naradie.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35
040 65 Košice

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na instrument-naradie.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na instrument-naradie.sk a sú dostupné jednak na stránke instrument-naradie.sk ako aj v sídle Predávajúceho.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na instrument-naradie.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

5. Ak Kupujúci:

a) je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

b) nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

6. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na instrument-naradie.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné spracovaný systémom E-obchodu.

8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na instrument-naradie.sk.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 0918827056, 055/3810261, Fax: 055/6710437, info@instrument.pah.sk

Článok II

Objednávka

1. Objednávky je možné realizovať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c) Množstvo objednávaného tovaru;

d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

f)  Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

5. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@instrument.pah.sk

7. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

8. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

10. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

11.  Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

Článok III

Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a)  V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.

b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Článok IV

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1,2 alebo 3 tejto časti VOP.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

8. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

9. ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Článok V

Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom instrument-naradie.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na instrument-naradie.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na instrument-naradie.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru.

Článok VI

Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.

5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na instrument-naradie.sk.

Článok VII

Doprava

platná na objednávky expedované od 1.6.2020

Zásielka-dobierka / štandardný balík / v hodnote do 70,- eur je spoplatnená doprava 3,80 eur bez DPH / 4,56 s DPH /, nad hodnotu 70,- eur s DPH je doprava 0,60 eur bez DPH / 0,72 s DPH /.

Zásielka-platba na účet / štandardný balík / v hodnote do 70,- eur je spoplatnená doprava 3,20 eur bez DPH / 3,84 s DPH /, nad hodnotu 70,- eur s DPH je doprava zdarma.

Osobný odber na odbernom mieste Instrument není spoplatnený. Platba za tovar nie je možná kartou!

DOPRAVA NADROZMERNÝCH ZÁSIELOK:

/ bez ohľadu na cenu zásielky /

Atyp2:  

 • dĺžka balíka 2,01m - 2,5m, objem do 0,2m3 – 4,- eur bez DPH / 4,80 s DPH / - balík
 • (napr.: late, tyče k paradajkám, plečka..)

Atyp 3: 

 • dĺžka balíka 2,51m - 4m, objem do 0,2m3 – do 10kg - 5,- eur bez DPH / 6,- s DPH / - balík
 • do 25kg - 7,50 eur bez DPH / 9,- s DPH / - balík
 • (napr. late, rebríky...)

Atyp 4:  

 • dĺžka balíka do 2m, objem 0,21 - 0,6m3 – do 10kg - 5,70 eur bez DPH / 6,84 s DPH / - balík   
 • do 25kg - 6,50 eur bez DPH / 7,80 s DPH / - balík
 • do 50kg - 7,50 eur bez DPH / 9,- s DPH / - balík
 • (fúrik, bambus 2m -3ks a viac, rohož 2m -3ks a viac, nádoba na odpad...)

Paleta: 

 • pri objednávke do 150,-eur bez DPH /180,- s DPH/ – 15,- eur bez DPH / 18,- s DPH / - paleta
 • pri objednávke nad 150,-eur bez DPH / 180,- s DPH / je doprava palety zdarma

Atyp rebrík: dĺžka od 2,51- 4m – 11,50 eur bez DPH / 13,80 eur s DPH / - balík

Dobierka 0,60 eur bez DPH / 0,72 eur s DPH /

Pre naše veľkoobchodné partnery je možná doprava našimi obchodnými zástupcami podľa rozpisu služobných ciest.

Článok VIII

Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z

Článok IX

Newsletter

1. Pri registrácii si Kupujúci môže vybrať, či chce od Predávajúceho odoberať pravidelné informácie o novinkách na trhu.Kupujúci sa môže z odoberania newsletteru kedykoľvek odhlásiť. Predávajúci je oprávnený všetkým zaregistrovaným zákazníkom nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu. V prípade ak sa Kupujúci cíti e-mailami Predávajúceho obťažovaný, môže sa obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy info@instrument.pah.sk.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

V Košiciach, dňa 4. októbra 2017

PAH s.r.o.
Instrument

                          Reklamačný poriadok

 internetového obchodu obchodnej spoločnosti

PAH s.r.o.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z.   o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákony o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste v sídle spoločnosti, na internetových stránkach spoločnosti a je dostupný pre kupujúceho.

Predávajúcim je spoločnosť PAH s.r.o. so sídlom Textilná 4, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 602 124, DIČ: 2022114402, IČ DPH: SK2022114402, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 17567/V, adresa prevádzky: Instrument, Textilná 4, 040 12 Košice (ďalej len „Predávajúci"). Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

2. Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu pokiaľ je doručený tovar iného typu alebo v prípadoch doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo doručenia tovaru v poškodenom obale alebo pri doručení tovaru bez príslušných dokladov.

3. Pokiaľ dôjde k doručeniu poškodeného tovaru, alebo tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou kupujúcemu, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

Článok 4

Lehota na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ Predávajúci neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je zvyčajne vyznačená v záručnom liste priloženom k tovaru. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

2. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

4. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok 5

Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu jeho doručenia a prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho osobne alebo písomne, zaslaním reklamácie spolu s tovarom poštou/kuriérom. Kupujúci je povinný dôveryhodným spôsobom doložiť, že tovar bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu (faktúry) o zakúpení výrobku a/alebo riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený).

 3. Pri uplatnení reklamácie obdrží kupujúci kópiu reklamačného protokolu, ktorým je povinný preukázať sa pri vybavení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 4. Reklamácia nebude uznaná v prípade:

 • ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie, nesprávnou montážou, neodbornou montážou alebo iným nesprávnym používaním kupujúcim alebo inej osoby,
 • preukázateľných neoprávnených zásahov do tovaru,
 • ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • pri živelných katastrofách

5. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 6

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru

1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má kupujúci právo na ich bezplatné odstránenie.

 2. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň dvakrát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň dvoch súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.

 3. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

 4. Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

5. V prípade predaja použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

6. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ  táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:

 • dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho,
 • alebo vykonaná kupujúcim a vada vznikla z dôvodu nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo uvedenie tovaru do prevádzky.

7. Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Tento  dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.

8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

9. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

Článok 7

Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

Článok 8

Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

 Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2018

PAH s.r.o.

Instrument

Dokument na stiahnutie

NAŠI PARTNERI

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe